Vård på distans

I tre dramatiserade filmer får du se hur distansvård med så kallade akutrum och virtuella hälsorum kan se ut i Tärnaby och Slussfors.

Efter första filmen kommer du att få veta hur landstingen i den norra sjukvårdsregionen organiserar vård i glesbygd. För att klara utmaningarna med en äldre befolkning har de arbetat med verksamhetsutveckling enligt internationell forskning. Glesbygdsmedicinskt center har organiserat sig utifrån de lokala förutsättningarna och använder digitala verktyg och e-hälsa för att möta invånarnas behov av vård med kvalitet även i glesbygd.

Scrolla för att ta del av alla filmer, intervjuer och fakta.

Ulla skadas vid fyrhjulskörning

Tillgänglig god vård ska finnas även i glesbygd

Denna fiktiva patientberättelse i tre delar handlar om Ulla som bor i Tärnaby och som skadar sig i arbetet. Vi följer henne när hon får god och nära vård i glesbygd.

Norra sjukvårdsregionen

Norra sjukvårdsregionen omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Här bor cirka 890 000 personer.

Regionsjukhuset är Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Människor som bor i vissa delar av norra sjukvårdsregionen har mer än 45 minuters bilresa till en tätort med över 3 000 invånare. De bor i glesbygd enligt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar.

Glesbygdsmedicinskt centrum

Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) i Storuman arbetar för att öka kunskapen om hur befolkningen i Västerbotten bäst kan få sina behov av sjukvård och omsorg tillgodosedda.

De arbetar också med att öka rekryteringen av vårdpersonal till glesbygd. GMC:s uppdrag är att arbeta med utbildning, utveckling och forskning inom fyra områden:

  • landstingskommunala samverkansprojekt
  • sjukstugemodellen
  • distansöverbryggande teknik i vården
  • samisk hälsa.

Vård närmare patienterna

För att kunna bedriva sjukvård i Norrlands glesbygd har landstingen utvecklat den så kallade sjukstugemodellen. Modellen, i kombination med stora satsningar på e-hälsa och digital teknik, har gjort att vården kommer närmare befolkningen.

Klicka på bilderna och läs mer om hur glesbygdsmedicin är uppbyggd.

"Vi vill komma så nära våra patienter som möjligt och erbjuda kontinuitet"

Peter Berggren, specialistläkare och verksamhetschef GMC

Samarbete är nyckel till framgång

Det krävs en organisation som tar vara på digitaliseringens möjligheter i arbetet med verksamhetsutveckling för att kunna leverera god vård med hög kvalitet i glesbygd.

Här berättar personal som arbetade på Glesbygdsmedicinskt center i Storuman och Tärnaby år 2017 om hur de har byggt upp arbetet och vilka förutsättningar som behövs för att arbeta med vård på distans.

Medverkande: Peter Berggren, Andreas Lundqvist, Katinka Östergren och Anette Edin Liljegren.

Ord och termer att ha koll på

Här kan du läsa mer om några av de viktigaste orden och termerna kring begreppen glesbygdsmedicin och distansvård.

Fler termer hittar du i Socialstyrelsens termbank

Glesbygdsmedicin

Glesbygdsmedicin avser vård i glesbygd som omfattar alla slags sjukdomar, olycksfall, symptom och tecken på ohälsa i en befolkning. Det kräver bred medicinsk kunskap av professionen med tillämpning i öppenvård, slutenvård och hemsjukvård. Det finns också behov av kunskap om de villkor som gäller för invånare i glesbygd.

Vård på distans

Vård på distans avser vård som sker då patient och vårdpersonal inte är i samma rum utan där vård sker genom digital kommunikation.
I Socialstyrelsens termbank finns två begrepp inom vård på distans: telemedicin och distanskontakt, se nedan.

Telemedicin

Termen Telemedicins definition är hälso- och sjukvård som bedrivs på distans med hjälp av informations- och kommunikationsteknik, i dagligt tal kallat digital kommunikation.

Distanskontakt

Termen Distanskontakt betyder att det är en vårdkontakt i öppen vård där hälso- och sjukvårdspersonal och patient är rumsligt åtskilda. Distanskontakter kan ske genom överföring av ljud, ljud och bild i kombination eller genom överföring av text. Exempel på sådana är distanskontakt via telefon, distanskontakt via videolänk och skriftlig distanskontakt.

Vilka ingår i ditt team?

Vilka kompetenser kan du använda dig av i din organisation för att arbeta med digital verksamhetsutveckling?

Single selection

Behandling av Ullas arm

Sjukstuga och virtuellt hälsorum – två fysiska mottagningar för digital vård

I del två av Ullas patientberättelse följer vi med henne till sjukstugan i Tärnaby och till det virtuella hälsorummet i Slussfors när hon får vård nära sitt hem och arbete.

Fungerar digital vård?

Vad tycker invånarna om glesbygdsvården och vad betyder den för dem? I filmen intervjuas invånare i Tärnaby och Storuman som berättar om sina upplevelser som patienter eller närstående.

Fler exempel på distansvård

Det finns flera vårdgivare i Sverige som arbetar med att minska avståndet mellan vården och patienterna.

Klicka på bilderna för att läsa om några exempel.

Ulla är tillbaka på fjället

Vård på patientens villkor – nära vård

I denna tredje och avslutande del av Ullas patientberättelse sammanfattas hennes upplevelse av vården och rehabiliteringen för att komma tillbaka till sitt arbete på fjället.

Summering

Nu är kapitlet om Vård på distans klart och det är dags att summera vad du har lärt dig.
Klicka i boxarna om du tycker att du fått veta …

Ikoner_uppdelade-4