Vårdenhet och vårdprocess

Vårdenhet

Begreppet vårdenhet definieras inte i patientdatalagen, men förekommer i regler om till exempel spärrar inom en vårdgivare och elektronisk åtkomst.

Det är vårdgivaren själv som fastställer vad en vårdenhet är utifrån förutsättningar i verksamheten. En vårdenhet kan vara en organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård, till exempel en vårdcentral, sjukhus, klinik eller vårdavdelning.

Vårdprocess

En vårdprocess är en process avseende hälso- och sjukvård som hanterar ett eller flera relaterade hälsoproblem eller hälsotillstånd i syfte att främja ett avsett resultat. En vårdprocess kan omfatta vissa aktiviteter hos olika vårdenheter med ett funktionellt samband.

Mer information

Ta del av uppgifter inom en vårdgivares verksamhet

Socialstyrelsens termbank 

Socialstyrelsens handbok: Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Lagar och författningar

Patientdatalag (2008:355)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

 

Senast uppdaterad: 2019-06-04


I texten på denna sida presenteras endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.


Informationen är framtagen i samarbete med ehälsomyndigheten logotyp