Utbildningsverksamhet inom hälso- och sjukvården

Om studenter deltar i vården av patienten så gäller patientdatalagen. För att studenter ska få delta i den faktiska patientvården och ta del av uppgifter, behövs patientens samtycke. Åtkomst till uppgifter i en patientjournal är inte tillåtet för enbart undervisnings- och utbildningssyfte.

Utbildningsverksamhet är i sekretesshänseende en självständig verksamhetsgren skild från hälso- och sjukvården. I patientdatalagens tillämpningsområde ingår alltså inte utbildningsverksamheten som sådan. För att uppgifter ska kunna användas i undervisning måste de lämnas ut antingen med patientens samtycke eller efter att uppgifterna avidentifierats så att patientens identitet inte röjs.

Mer information

Vårdgivarens ansvar för personuppgiftsbehandling och journalföring

Socialstyrelsens handbok: Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Lagar och föreskrifter

Patientdatalag (2008:355)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

 

Senast uppdaterad: 2019-06-04


I texten på denna sida presenteras endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.


Informationen är framtagen i samarbete med ehälsomyndigheten logotyp