Ta del av uppgifter mellan vårdgivare och socialtjänst

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården får inte ha direktåtkomst till varandras dokumentation.

Informationsöverföring kan ske mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst efter sekretessprövning eller samtycke från den enskilde. Det innebär bland annat att kommunens biståndshandläggare inte får logga in i ett patientjournalsystem.

I vissa fall finns det en möjlighet eller skyldighet att lämna ut uppgifter. Socialtjänsten får till exempel i vissa särskilda fall lämna uppgifter till hälso- och sjukvården om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Det kan gälla till exempel vid missbruk av alkohol eller narkotika.

Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient om hen deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna i sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

Verksamheter som bedriver både hälso- och sjukvård och socialtjänst

Vid till exempel särskilda boendeformer bedrivs både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Motsvarande gäller även hälso- och sjukvård som utförs av landstinget i förhållande till kommunala sociala insatser i hemmet (hemsjukvård).

Om en medarbetare som inte är legitimerad, till exempel en undersköterska, deltar i vården av patienter, får hen ta del av de uppgifter som behövs för att arbetet med patienten ska kunna utföras. Icke-legitimerad personal på särskilda boenden arbetar även ofta med socialtjänstinsatser. Sådan personal dokumenterar i patientjournal och socialtjänstens journal beroende på om det är hälso- och sjukvård eller socialtjänst som har utförts.

Mer information

Ta del av uppgifter inom socialtjänst

Ta del av uppgifter mellan vårdgivare

Socialstyrelsens handbok: Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Lagar och föreskrifter

Patientdatalag (2008:355)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

 

Senast uppdaterad: 2019-06-04


I texten på denna sida presenteras endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.


Informationen är framtagen i samarbete med ehälsomyndigheten logotyp