Ta del av uppgifter mellan vårdgivare

Mellan vårdgivare råder som huvudregel sekretess. Det innebär bland annat att särskilda villkor måste vara uppfyllda för att uppgifter ska få vara tillgängliga för flera olika vårdgivare.

Villkoren gör det möjligt för en vårdgivare att ge eller få direktåtkomst till uppgifter hos en annan vårdgivare.

Flera vårdgivare kan komma överens om sammanhållen journalföring. Sammanhållen journalföring innebär att behörig personal hos en vårdgivare kan ta del av information om en patient om nedanstående förutsättningar är uppfyllda.

Att ta del av uppgifter genom sammanhållen journalföring sker i två steg:

Steg 1

För att göra uppgifterna tillgängliga för andra vårdgivare krävs att

  • vårdgivarna har kommit överens om sammanhållen journalföring och
  • patienten har informerats om vad den sammanhållna journalföringen innebär och
  • patienten inte har motsatt sig att uppgifterna görs tillgängliga (opt-out).

Steg 2

För att ta del av patientuppgifter genom sammanhållen journalföring krävs vid vårdtillfället att

  • det finns en patientrelation och
  • uppgifterna kan antas ha betydelse för att ge vård och behandling och
  • patienten samtycker till det.

Vårdgivaren får också behandla uppgifterna om

  • det finns eller har funnits en patientrelation och
  • uppgifterna kan antas ha betydelse för att utfärda ett intyg om patientens vård och
  • patienten samtycker till det. 

Hälso- och sjukvårdspersonal får ta del av uppgifter i en patientjournal om de har en patientrelation och om samtliga villkoren i de två stegen är uppfyllda. Om något av villkoren inte uppfylls är det alltså inte möjligt att ta del av uppgifterna i patientjournalen. Även om det finns ett samtycke måste alltså alla villkor vara uppfyllda. Det kan förekomma att hälso- och sjukvårdspersonal också är patient i verksamheten. Hälso- och sjukvårdspersonal får då öppna sin egen patientjournal endast under förutsättning att samtliga villkor är uppfyllda.

Behörighetstilldelning och åtkomst

Vårdgivaren har ansvar för att varje användare tilldelas en individuell behörighet för åtkomsten av personuppgifter som förs helt eller delvis automatiserat. Sådan behörighet ska begränsas till vad som behövs för att användaren ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården. Det ingår i vårdgivarens ansvar att bestämma villkoren för varje enskild användares behörighet.

När patienten är beslutsoförmögen

Det finns särskilda regler för när en vårdgivare får ta del av uppgifter om patienter som inte endast tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke (beslutsoförmögna), genom sammanhållen journalföring.

Mer information

Ta del av uppgifter mellan vårdgivare och socialtjänst

Socialstyrelsens handbok: Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Lagar och föreskrifter

Patientdatalag (2008:355)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

 

Senast uppdaterad: 2019-06-04


I texten på denna sida presenteras endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.


Informationen är framtagen i samarbete med ehälsomyndigheten logotyp