Spärra patientuppgifter inom en vårdgivare (inre spärr)

Patienten kan när som helst begränsa åtkomsten till (spärra) sina uppgifter inom en vårdgivares verksamhet, vårdenhet eller vårdprocess. Uppgifter som behövs vid kvalitetssäkring eller administration hindras inte av spärren.

För att vårdgivaren ska få bryta spärren måste patienten ge sitt uttryckliga samtycke. När patienten inte kan uttrycka sitt samtycke, till exempel i en nödsituation, och uppgifterna i patientjournalen kan antas ha betydelse för den vård patienten oundgängligen behöver (fara för patientens liv eller hälsa), är det tillåtet att bryta spärren.

För att ta del av uppgifterna krävs två steg med aktiva val. Första steget innebär att man bryter spärren med information om var uppgifterna finns. Andra steget innebär att man bryter spärren för att ta del av uppgifterna.

Vårdnadshavare till ett barn har inte rätt att spärra barnets uppgifter.

Mer information

Spärra patientuppgifter mellan vårdgivare 

Ta del av uppgifter inom en vårdgivares verksamhet

Vårdenhet och vårdprocess 

Socialstyrelsens handbok: Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Lagar och författningar

Patientdatalag (2008:355)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

 

Senast uppdaterad: 2019-06-03


I texten på denna sida presenteras endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.


Informationen är framtagen i samarbete med ehälsomyndigheten logotyp