Rättelse av socialtjänstens dokumentation

En journalanteckning som har upprättats inom kommunal socialtjänst är en allmän handling. En sådan handling får inte ändras utan vidare, men det finns tillfällen då det är tillåtet.

Om en upprättad handling innehåller felaktig text är det tillåtet att rätta den genom att exempelvis stryka över texten, om det görs utan att den blir oläslig.

Den enskildes rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Under vissa omständigheter kan den enskilde ha rätt att få sina personuppgifter helt raderade, enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Den enskilde har också i vissa fall rätt att

  • få felaktiga personuppgifter rättade,
  • komplettera ofullständiga personuppgifter,
  • kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas och
  • göra invändningar mot personuppgiftsbehandling.

Mer information

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Om de registrerades rättigheter hos Datainspektionen

 

Senast uppdaterad: 2018-12-20


I texten på denna sida presenteras endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.


Informationen är framtagen i samarbete med ehälsomyndigheten logotyp