Rättelse av en journalanteckning

Om det finns en felaktig uppgift i en patientjournal ska en rättelse göras. En uppgift får alltså inte tas bort eller göras oläslig.

Det ska tydligt framgå att det är en rättelse av den felaktiga uppgiften, vem som gjort rättelsen och när den är gjord.

Från och med 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen, där rätten till rättelse framgår av artikel 16.

Mer information

Socialstyrelsens handbok: Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Lagar och föreskrifter

Patientdatalag (2008:355)

Dataskyddsförordningen (via Datainspektionens webbplats)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

 


I texten på denna sida presenteras endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.


Informationen är framtagen i samarbete med ehälsomyndigheten logotyp