Patientjournal – Vad är en patientjournal?

En patientjournal innehåller uppgifter om och dokumentation över till exempel en patients hälsotillstånd, behandling och vårdåtgärder.

En patientjournal består av en eller flera journalhandlingar

En patientjournal består av en eller flera journalhandlingar eller journalanteckningar. Journalhandlingen kan föras på papper, digitalt (exempelvis i en dator) eller via ljudinspelning och bestå av anteckningar, filmer eller bilder. En journalhandling kan till exempel vara en remiss eller ett provsvar.

Patientjournalen inom offentlig och privat hälso- och sjukvård

I den offentliga hälso- och sjukvården är en patientjournal en allmän handling. Som huvudregel gäller sekretess för uppgifterna i patientjournalen. Inom den privata hälso- och sjukvården är patientjournalen inte allmän handling, men det finns särskilda bestämmelser om tystnadsplikt.

Mer information

Socialstyrelsens handbok: Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens vägledning: Sekretess- och tystnadspliktsgränser – I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Lagar och föreskrifter

Tryckfrihetsförordning (1949:105)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Patientdatalag (2008:355)

Patientsäkerhetslag (2010:659)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

 

Senast uppdaterad: 2019-06-03


I texten på denna sida presenteras endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.


Informationen är framtagen i samarbete med ehälsomyndigheten logotyp