Journalförstöring – Ta bort innehåll i en patientjournal

Om vissa uppgifter i en patientjournal behöver tas bort måste en ansökan om journalförstöring göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO får besluta om journalförstöring om ansökan gjorts av patienten eller någon annan som nämns i patientjournalen.

För att en ansökan ska beviljas för journalförstöring ska det finnas godtagbara skäl, patientjournalen ska uppenbart inte behövas för patientens vård och det ska från allmän synpunkt uppenbart inte finnas någon anledning att bevara patientjournalen (till exempel för forskning).

Vid frågor om journalförstöring kontakta IVO

Mer information

Patientjournal – Om patienten tycker att en uppgift är oriktig eller missvisande

Rättelse av en journalanteckning 

Socialstyrelsens handbok: Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Lagar och föreskrifter

Patientdatalag (2008:355)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

 

Senast uppdaterad: 2019-06-03


I texten på denna sida presenteras endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.


Informationen är framtagen i samarbete med ehälsomyndigheten logotyp