Intyg

Att utfärda intyg är en återkommande arbetsuppgift inom hälso- och sjukvården. Intyg kan begäras för olika ändamål och skyldigheterna att utfärda vissa intyg regleras i olika författningar.

Den som är skyldig att föra patientjournal ska till exempel utfärda intyg om vården om patienten begär det. Patientjournalen ska innehålla uppgifter om vilka intyg som har utfärdats.

Det finns grundläggande krav på intyg och vad det ska innehålla. Även utlåtanden och andra liknande handlingar räknas som intyg. Det spelar alltså ingen roll hur de benämns.

Mer information

Om vem som får skriva intyg och utlåtande

Ta del av uppgifter mellan vårdgivare

Lagar och föreskrifter

Patientdatalag (2008:355)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:54) om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården

 

Senast uppdaterad: 2019-06-03


I texten på denna sida presenteras endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.


Informationen är framtagen i samarbete med ehälsomyndigheten logotyp