Dokumentation – Olika utförare

Den enskilde kan få stöd som ges av olika utförare inom socialtjänsten. I sådana fall är det varje utförares ansvar att föra dokumentation om beslutade insatser som genomförs.

Varje utförare ansvarar för sin egen dokumentation. Det är möjligt för utförarna att utbyta information förutsatt att reglerna om sekretess och tystnadsplikt tillåter det.

Om samma nämnd ansvarar för både handläggning och genomförande av en insats, kan dokumentation föras i en och samma personakt. Den inre sekretessen gör det ändå viktigt att noga överväga vilka uppgifter som bör vara tillgängliga för både handläggaren och utföraren.

Mer information

Utförare inom socialtjänsten

Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Lagar och föreskrifter

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Socialtjänstlag (2001:453)

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

 

Senast uppdaterad: 2019-06-03


I texten på denna sida presenteras endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.


Informationen är framtagen i samarbete med ehälsomyndigheten logotyp