Internetpsykiatri

I tre dramatiserade filmer får du följa en patient som får KBT via internet för sin depression.

Efter första filmen kommer du att få veta hur Stockholms läns landsting har gjort för att klara av att ge fler personer KBT-terapi via internet, internetpsykiatri. Tillgängligheten ökar då patienten kan delta när och var de vill. Internetpsykiatrin kan möjliggöra effektivitet i vården då behandlingarna kan bli fler. 

Gå nedåt för att ta del av alla filmer, intervjuer och fakta.

Martin går i pension

Psykisk ohälsa kan drabba alla

Internetpsykiatri i Stockholms läns landsting har en vision om att ge alla tillgång till fungerande psykologisk behandling. I Sverige har tre av fyra egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i deras närhet lever med psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är ett paraplybegrepp som omfattar alltifrån svåra psykiatriska tillstånd till olika former av mildare symtom som varierar i intensitet och varaktighet.

Regeringens strategi inom området psykisk hälsa har fem fokusområden:

  1. förebyggande och främjande insatser
  2. tidiga, tillgängliga insatser
  3. utsatta grupper
  4. delaktighet och rättigheter
  5. ledarskap och organisering.

Övergripande ord att ha koll på

Här kan du läsa om några övergripande ord att ha koll på.

Vad är psykisk hälsa?

Hälsa ett fullständigt tillstånd av fysisk, psykisk och socialt välmående, inte endast en frånvaro av sjukdom.

Källa: WHO.

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv.

Källa: NSPH.

Vad är jämlik vård

Jämlik hälso- och sjukvård innebär att bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett bland annat personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Källa: Socialstyrelsen

KBT

KBT, Kognitiv beteendeterapi, är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi.

Tonvikten i KBT-behandling ligger på samspelet både mellan individen och omgivningen, och mellan en individs tankar, beteenden och känslor. KBT har teoretiskt sätt sin förankring i inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi. Vanliga diagnoser för behandling är depression och ångest.

Känner du till att det finns digitala stöd för psykisk ohälsa på 1177?

Klicka i den ruta som stämmer bäst in på dig. När du har gjort det kan du se hur andra har svarat.

Ditt svar är helt anonymt!

Internetpsykiatri

Jag har hört talas om det.
33%
Ja, och jag brukar rekommendera det.
5%
Jag har använt det.
0%
Nej, men nu vet jag.
62%
Total votes: 21

Internetpsykiatrin

Internetpsykiatri i Stockholms läns landsting har en vision om att ge alla tillgång till fungerande psykologisk behandling. Det är en väg att öka tillgängligheten av vård och öka alternativen av vårdformer. Internetbehandlingen är ett komplement och inte en ersättning för andra insatser inom vården.

Det finns internetbehandling i reguljär vård för:

  • depression
  • paniksyndrom
  • IBS (irritable bowel syndrome)
  • social fobi
  • insomni

Behandling av Martins depression

Så här går det till

Patienten loggar in via e-tjänster på 1177 till behandlingsplattformen. Alla landsting ger behandling men har upphandlat olika lösningar. I Stockholms läns landsting (SLL) är det Internetpsykiatrin vid Psykiatri Sydväst vid Huddinge sjukhus som ger internetbehandling.

Klicka på bilderna så får du veta mer om hur internetpsykiatri i SLL är uppbyggd.

"Internetbehandlingar är likvärdiga med fysisk förmedlad terapi, men är mer tillgängliga, billigare och enklare."

Cecilia Svanborg, Överläkare Internetpsykiatrin, Huddinge sjukhus.

Behandling med vetenskaplig grund

KBT-behandling via internet har via vetenskapliga studier visat sig vara effektiva vid en rad olika tillstånd.

KBT via internet är ett konkret resultat av Internetpsykiatrin på Huddinge sjukhus arbete med att ta fram digitala stöd för att utveckla verksamheten och förbättra för patienterna.

Fler exempel på KBT-behandlingar

Det finns flera KBT-behandlingar som har visat sig passa att utföras via internet.

Klicka på bilderna och läs om några exempel.

Jämlik vård

"Verklig jämlikhet är att alla ska kunna få det stöd de behöver, oavsertt vilka kognitiva förmågor de har."

Mårten Jansson, NSPH

Mer jämlik vård via internet?

Kan behandling och stöd via internet bidra till att göra vården mer jämlik? Internetbehandling överbryggar ojämlikheter när det gäller tillgång till vården för exempelvis sociala fobier, möjlighet att ta ledigt från jobbet eller geografiska avstånd.

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. De arbetar för att patienter, brukare och anhöriga ska ses som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Medlemmarna ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom vård och stöd.

Vård på lika villkor

Socialstyrelsens rapporter visar att personer med psykisk ohälsa får sämre vård och oftare dör i vanliga sjukdomar som cancer, diabetes, hjärtinfarkt och stroke.

När människor upplever att de inte behandlas på ett bra sätt ökar riskerna att de mår sämre. De kan exempelvis hindra sig själva från att vara sociala, stanna kvar på arbetet eller från att söka den hjälp de behöver.

 

Människors lika värde

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården (2 § i hälso- och sjukvårdslagen [1982:763], HSL).

Ett gott bemötande för alla

Socialstyrelsen och Diskrimineringsombudsmannen beskriver de stora skillnaderna mellan olika grupper i befolkningen. Bemötandet och den vård som erbjuds skiljer sig åt beroende bland annat på inkomst, bostadsort, ålder, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och eller sexuell läggning.

Ett gott bemötande är en av de viktigaste faktorerna för att utveckla en mer jämlik hälsa, vård och omsorg. Kunskaper om diskriminering och kommunikation ger en god grund för att utveckla en verksamhet som möter varje individs behov och ger god och jämlik vård. Här kan du läsa mer om gott bemötande.

Hur jobbar ni?

Hur jobbar ni med jämlik vård i er organisation och verksamhetsutveckling? Har ni någon strategi?

Markera det alternativ som stämmer bäst in på hur din organisation arbetar.

Single selection

Martin ser framåt igen

Summering

Nu är kapitlet om Internetpsykiatri klart och det är dags att summera vad du har lärt dig
Klicka i boxarna om du tycker att du fått veta…

Ikoner_uppdelade-4

Internetpsykiatri i Stockholms läns landsting

Internetbehandling med kognitiv beteendeterapi, KBT

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Läs mer om NSPH och vilka frågor de arbetar med