Gemensam informationsstruktur

Socialstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar Gemensam informationsstruktur som en del av Vision e-hälsa 2025. Syftet är att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. På den här sidan kan du ta del av våra informationsfilmer och Powerpointpresentationer som beskriver nyttan med Gemensam informationsstruktur. Presentationerna kan laddas ner och användas i verksamheten för information till personal som ska arbeta med utvecklingen av ändamålsenlig och strukturerad dokumentation.

Det här är Gemensam informationsstruktur

Gemensam informationsstruktur är ett samlingsnamn för de verktyg som Socialstyrelsen tillhandahåller som skapar förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation. Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation innebär att information om patienten eller brukaren har dokumenterats på ett sätt så att den kan återsökas, delas, tolkas entydigt och sammanställas för de syften som den behövs för. Det betyder att informationen har dokumenterats med enhetliga begrepp, termer och klassifikationer i en överenskommen struktur, och därför kan återanvändas i vårdinformations- och verksamhetssystemen.

Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården

Patienter har idag allt fler vårdkontakter. Vid varje kontakt dokumenteras viktig information om patienten som ska kunna återanvändas vid senare tillfälle. I filmen nedan medverkar generaldirektör Olivia Wigzell och informerar om Socialstyrelsens bidrag för att utveckla dokumentationen. Medverkar gör även Ulrika Landström, strateg e-hälsa, Lars Lindsköld, sekreterare SFMI, Rikard Lövström, läkare samt Helene Seeman-Lodding, medicinsk rådgivare.

Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i socialtjänsten

Socialtjänsten har många olika kontakter med brukare och informationslämnare. Vid varje kontakt dokumenteras information som är relevant i förhållande till vad saken gäller som ska kunna återanvändas vid senare tillfälle. I filmen nedan medverkar generaldirektör Olivia Wigzell och informerar om Socialstyrelsens bidrag för att utveckla dokumentationen. Medverkar gör även Annica Blomsten, socialdirektör, Thomas Schneider, kvalitetschef samt Erica Spång, utvecklingsledare.

Presentationer att använda i verksamheten

Socialstyrelsen har tagit fram två presentationer som du kan använda i din verksamhet för information till personal som ska arbeta med utvecklingen av ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

Hälso- och sjukvård

Presentation att använda i verksamheten för hälso- och sjukvård (ladda ned Powerpoint)

Socialtjänst

Presentation att använda i verksamheten för socialtjänsten (ladda ned Powerpoint)

Verktyg för informationsstruktur och begreppsanvändning

Socialstyrelsen erbjuder verktyg som bidrar till en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation. Verktygen används för att strukturera och koda den information som behöver dokumenteras i patientens och brukarens process. Gemensam informationsstruktur innefattar följande verktyg:

Nationell informationsstruktur (NI)

Titta på de klickbara modellerna i nationell informationsstruktur

Hälsorelaterade klassifikationer

Sök i klassifikationer (ICD-10-SE, KVÅ, ICF, KSI)

Snomed CT

Sök i begreppssystemet Snomed CT

Socialstyrelsens termbank

Hitta rekommenderade begrepp i Termbanken

Mer information om verktygen

Läs mer på sidan Nationell e-hälsa och Gemensam informationsstruktur