Gemensam informationsstruktur

Socialstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar Gemensam informationsstruktur som en del av Vision e-hälsa 2025. Syftet är att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. På den här sidan kan du ta del av våra informationsfilmer och Powerpoint-presentationer som beskriver nyttan med Gemensam informationsstruktur. Presentationerna kan laddas ner och användas i verksamheten för information till personal som ska arbeta med utvecklingen av ändamålsenlig och strukturerad dokumentation.

Det här är Gemensam informationsstruktur

Gemensam informationsstruktur är ett samlingsnamn för de verktyg som Socialstyrelsen tillhandahåller som skapar förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation. Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation innebär att information om patienten eller brukaren har dokumenterats på ett sätt så att den kan återsökas, delas, tolkas entydigt och sammanställas för de syften som den behövs för. Det betyder att informationen har dokumenterats med enhetliga begrepp, termer och klassifikationer i en överenskommen struktur, och därför kan återanvändas i vårdinformations- och verksamhetssystemen.

Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården

Syftet med ändamålsenlig och strukturerad dokumentation

Med en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation kan informationen om patienten sammanställas och återsökas, delas, tolkas entydigt och sammanställas för de syften som den behövs. Här förklarar Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell syftet med ändamålsenlig och strukturerad dokumentation.

Från dokumentbaserad till informationsbaserad dokumentation

Filmen berättar hur vi kan ta tillvara på digitaliseringens möjligheter genom att förändra hur vi dokumenterar.

Möjlighet att samla information

Det går att extrahera vårdinformation från olika tillfällen kring en diagnos. I denna animerade film visar vi hur ändamålsenlig och strukturerad dokumentation ger möjlighet för vårdgivaren att få all information samtidigt.

Socialstyrelsens arbete med gemensam informationsstruktur

Socialstyrelsen har till uppdrag att tillhandahålla, utveckla och förvalta gemensam informationsstruktur och stödja hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Generaldirektör Olivia Wigzell förklarar myndighetens uppdrag kring gemensam informationsstruktur.

Nationell informationsstruktur

Nationell informationsstruktur är en gemensam utgångspunkt hur informationen kring en patient struktureras. I denna animerade film får du veta varför du ska använda nationell informationsstruktur.

Klassifikationer, Snomed CT och överföring av information

Rickard Lövström från Sveriges Läkarförbund och Lars Lindsköld från SFMI berättar om betydelsen av kod och begreppssystem och överföring av information mellan system.

Vilka förutsättningar behövs?

Förutsättningarna och nyttan med att prioritera och göra en gemensam satsning för att få nytta för patienten. Helene Seeman Lodding, VGR, Rikard Lövström, Sveriges Läkarförbund och Ulrika Landström, Region Örebro och Lars Lindsköld, SFMI pratar om de förutsättningar som behövs, exempelvis prioriteringar för att arbetet med strukturerad dokumentation ska implementeras.

Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i socialtjänsten

Syftet med ändamålsenlig och strukturerad dokumentation

Med en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation kan informationen om patienten sammanställas och återsökas, delas, tolkas entydigt och sammanställas för de syften som den behövs. Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell förklarar vad syftet är med att ändamålsenlig och strukturerad dokumentation.

E-hälsa ger möjlighet att utveckla dokumentationen

I denna film berättar Erica Spång, Täby kommun och Thomas Schneider, Bräcke diakoni, om hur arbetet kan bli mer effektivt genom att t.ex. återanvända information istället för att dokumentera samma information flera gånger, samt att ställa oss frågan varför och hur vi dokumenterar.

Möjligheter med ändamålsenlig och strukturerad dokumentation

Möjligheter för verksamheten blir nytta för brukaren. I denna film berättar Erica Spång, Täby kommun, Annica Blomsten, Norrtälje kommun och Thomas Schneider, Bräcke diakoni om hur ändamålsenlig och strukturerad dokumentation ger brukaren ökad rättssäkerhet och delaktighet samt bättre underlag i sitt ställningstagande.

Vilka verktyg behövs?

Socialstyrelsen tillhandahåller verktygen för att arbeta med ändamålsenlig och strukturerad dokumentation. I denna animerade film berättar Socialstyrelsen om Nationell informationsstruktur och Nationellt fackspråk med ICF och KSI samt termbanken. I intervjuer berättar även Annica Blomsten, Norrtälje kommun om verktygen och hur de ska användas. Thomas Schneider, Bräcke diakoni och Erica Spång, Täby kommun berättar om nyttan med verktygen.

Kompetensfrågor

Thomas Schneider, Bräcke diakoni, talar i denna film om behovet av kompetens där det behövs flera olika. Annica Blomsten, Norrtälje kommun talar om att det är ett gemensamt åtagande för it-leverantörer, kommunerna och staten att säkerställa kompetensen.

Börja förändringsarbetet

Verksamhetsutveckling för att arbeta med ändamålsenlig och strukturerad dokumentation börjar nu! Erica Spång, Täby kommun berättar hur de arbetar med förändringsarbetet nu med de resurser de redan har.

Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation

Animationen förklarar vad och varför du ska dokumentera ändamålsenligt och strukturerat.

Verktyg för informationsstruktur och begreppsanvändning

Socialstyrelsen erbjuder verktyg som bidrar till en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation. Verktygen används för att strukturera och koda den information som behöver dokumenteras i patientens och brukarens process. Gemensam informationsstruktur innefattar följande verktyg:

Nationell informationsstruktur (NI)

Titta på de klickbara modellerna i nationell informationsstruktur

Hälsorelaterade klassifikationer

Sök i klassifikationer (ICD-10-SE, KVÅ, ICF, KSI)

Snomed CT

Sök i begreppssystemet Snomed CT

Socialstyrelsens termbank

Hitta rekommenderade begrepp i Termbanken

Mer information om verktygen

Läs mer på sidan Nationell e-hälsa och Gemensam informationsstruktur

 

Presentationer att använda i verksamheten

Socialstyrelsen har tagit fram två presentationer som du kan använda i din verksamhet för information till personal som ska arbeta med utvecklingen av ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

Hälso- och sjukvård

Presentation att använda i verksamheten för hälso- och sjukvård (ladda ned Powerpoint)

Socialtjänst

Presentation att använda i verksamheten för socialtjänsten (ladda ned Powerpoint)