Det här är e-hälsa

E-hälsa

Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Socialstyrelsen, e-hälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Kommuner och landsting, Famna och Vårdföretagarna tog gemensamt fram beskrivningen av begreppet e-hälsa år 2016. Den grundar sig på WHO:s beskrivning av Hälsa.

 

Vad är nyttan med e-hälsa och hur kan vi jobba med det?

Evamaria Nerell från Socialstyrelsen berättar om vad e-hälsa betyder, hur vi kan arbeta med det och vad patienterna tycker. Hon berättar även om metoder för att implementera de nya arbetssätten och verktygen som tas fram i digital verksamhetsutveckling.

Möjligheter med e-hälsa

Att jobba med e-hälsa innebär att tänka och arbeta på nya sätt och att använda digital teknik som ett stöd för det. Det innebär att organisering av vården också behöver förändras när den digitaliseras.

Vården ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Genom effektivitet, uppföljning och utvärdering så bidrar e-hälsa till det.

”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd, samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.”

Vision e-hälsa 2025

Digitala utvecklingsmöjligheter

Regeringen och SKL har tagit fram en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025 – Vision e-hälsa 2025.

Visionen bygger på att en ökad digitalisering ger ändamålsenliga verksamhetsstöd för att säkra en socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård av god kvalitet.

Som grund för arbetet behöver Socialdepartementet, SKL, Inera, Socialstyrelsen, EHM, Myndigheten för delaktighet och Läkemedelsverket skapa nödvändiga förutsättningar för verksamheterna att använda den digitala utvecklingens möjligheter. Det gäller både i det vardagliga arbetet som i det långsiktiga förbättrings- och utvecklingsarbetet.

Vad betyder e-hälsa 2025

För att visionen ska bli verklighet och bidra till utvecklingen behövs ledning. Henrik Moberg från Socialdepartementet och Patrik Sundström från SKL berättar om visionen och arbetet som sker för att nå dit.

Samordningen för vision 2025

Samordningskansliet

Utifrån handlingsplanen för e-hälsa 2025 har det bildats en organisation som samordnar utvecklingen för att nå visionen.

eHälsomyndigheten koordinerar samordningskansliet tillsammans med SKL. Socialstyrelsen, Inera, Myndigheten för delaktighet och Läkemedelsverket deltar i arbetet.

De ansvarar för att arbetet följer handlingsplanen genom att ta fram beslutsunderlag, bjuda in till dialog och publicera aktuell information. De har också en videopodd där de intervjuar personer som arbetar inom visionen. Samordningskansliets arbete rör handlingsplanens prioriterade områden standarder, regelverk och enhetligare begreppsanvändning.

Visionens nyckelområden

Tre nyckelområden har lyfts fram i Vision e-hälsa 2025: standarder, regelverk och enhetligare begreppsanvändning.

I samverkansorganisationen för vision e-hälsa 2025 finns det tre arbetsgrupper som jobbar med dessa nyckelområden.

Regelverk

De lagar, förordningar och föreskrifter som är styrande för verksamheterna har som syfte att tillgodose den enskildes olika behov. Men lagarna måste också kunna hantera de specifika frågeställningar som den digitala utvecklingen medför.

Digitaliseringen av informationshanteringen måste vara säker och skyddad mot obehörig åtkomst bland annat genom kryptering och en säker identifiering av användarna så att inte uppgifter lämnas ut till obehöriga. Arbetsgruppen arbetar därför för att uppnå ändamålsenliga regelverk som både värnar om individens integritet och främjar den digitala utvecklingen.

Enhetligare begreppsanvändning

För att information ska kunna återanvändas och delas mellan olika system utan att förlora betydelse eller sammanhang, behövs överenskommelser om en gemensam underliggande informationsstruktur och entydiga begrepp, koder och klassifikationer.

Idag saknas en gemensam struktur för informationen som dokumenteras i hälso- och sjukvården, en stor del av dokumentationen görs i fritext. Dessutom används begrepp och kodverk på olika sätt. Arbetsgruppen arbetar för att skapa en enhetlig struktur och entydigt innehåll i dokumentationen.

Standarder

Med hjälp av standarder för informationsöverföring skapas effektivare arbetsprocesser för personalen, patientflödena blir säkrare och patienterna får ökad delaktighet i sin hälsa. Om standarderna ska kunna användas på bästa sätt behöver de arbetas med kontinuerligt och systematiskt.

Arbetsgruppen arbetar för att få en välfungerande informationsöverföring inom och mellan verksamheternas digitala system genom att förbättra användningen av standarder.

Ord att ha koll på

Här kan du läsa mer om fyra viktiga ord och termer kring e-hälsa.

Fler termer hittar du i Socialstyrelsens termbank

e-hälsa

E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Distanskontakt

Definitionen av termen distanskontakt betyder en vårdkontakt i öppen vård, där hälso- och sjukvårdspersonal och patient är rumsligt åtskilda. Distanskontakter kan ske genom överföring av ljud, ljud och bild i kombination eller genom överföring av text. Exempel på sådana är distanskontakt via telefon, distanskontakt via videolänk och skriftlig distanskontakt.

Telemedicin

Definitionen av termen telemedicin betyder hälso- och sjukvård som bedrivs på distans med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.

Välfärdsteknik

Betydelsen av termen välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Därför behöver vården digitaliseras

Vi lever längre och vi blir allt äldre. En framtidsprognos från SCB visar att kostnaderna för äldreomsorg och sjukvård fram till 2040 kan komma att öka så mycket som 270 procent. Redan idag är det svårt att rekrytera all den personal som behövs i vården.

Digitalisering bidrar till att effektivisera arbetet så att vi kan möta det större vårdbehovet som kommer med en ändrad demografi. Digitala verktyg kan också öka tillgängligheten, delaktigheten och självständigheten för patienten.

Förutsättningar för e-hälsa

För att organisationer, verksamhetsprocesser och system ska kunna fungera gemensamt och utbyta information digitalt behöver de utgå från samma förutsättningar, det kallas interoperabilitet.

Klicka på bilderna och läs mer om de olika delarna av interoperabiliteten inom vård och omsorg.

Verktyg för en gemensam begreppshantering

För att personal och system ska förstå varandra genom informationen som dokumenteras, semantisk interoperabilitet, erbjuder Socialstyrelsen verktyg för en gemensam informationsstruktur. Dessa verktyg kan användas oberoende av teknisk lösning.

Verktygen används för att strukturera och koda information som behöver dokumenteras i patientens process. De används tillsammans för att beskriva sammanhanget (strukturen) och specificera informationsinnehållet i patientjournalen.

När informationen i dokumentationen är ändamålsenlig, strukturerad och kodad utifrån en gemensam grund kan den användas som utgångspunkt för vård av enskild individ, underlag för patientens ställningstagande, för uppföljning och rapportering, för beslutsstöd samt för forskning.

Läs mer på sidan Gemensam informationsstruktur

Etik och integritet vid digitalisering

Digitalisering väcker etiska frågor vid införande och användande i samhället.

På vilket sätt påverkar användningen av modern teknik vår möjlighet att bestämma över vilka uppgifter om oss som andra ska få ta del av? Och vad innebär det för den personliga integriteten?

När vården digitaliseras kan den personliga integriteten utsättas på flera sätt. Patienter kan uppleva att de vill ha kontroll över sina persondata vid informationsinsamling och utbyte mellan verksamheter. Därför behöver den etiska diskussionen vara synlig i, digitalisering och teknisk utveckling.

Dessa frågor diskuterar vi mer i ett av studiosamtalen.

Summering

Nu är du klar med avsnittet Det här är e-hälsa och det är dags att summera vad du har fått information om. 
Klicka i boxarna om du tycker att du fått veta …